Общи условия

Настоящото споразумение определя условията за използване от Потребителите на материалите и услугите на сайта.

1. Общи условия

1.1. Използването на материали и услуги на Сайта се урежда от нормите на действащото законодателство на България.

1.2. Настоящото споразумение е публична оферта. Получавайки достъп до материалите на Сайта, Потребителят се счита за присъединил се към настоящото споразумение.

1.3. Администрацията на сайта има право да променя едностранно условията на настоящото споразумение по всяко време. Такива промени влизат в сила 3 (три) дни от датата на публикуване на новата версия на споразумението на уебсайта. Ако Потребителят не е съгласен с направените промени, той е длъжен да откаже достъп до Сайта, да спре да използва материалите и услугите на Сайта.

2. Задължения на Потребителя

2.1. Потребителят се съгласява да не предприема действия, които могат да се считат за нарушаващи българското законодателство или международното право, включително в областта на интелектуалната собственост, авторското право и / или сродните му права, както и каквито и да е действия, които водят или могат да доведат до нарушаване на нормалната работа на Сайта и Сайта за услуги.

2.2. Използването на материали от Сайта без съгласието на притежателите на авторските права не е разрешено. За законното използване на материалите на Сайта е необходимо да се сключат лицензионни споразумения (получаване на лицензи) от Притежателите на авторските права.

2.3. При цитиране на материали от Сайта, включително материaли, защитени с авторски права, се изисква връзка и разрешение от Сайта.

2.4. Коментари и други записи на Потребителя в Сайта не трябва да противоречат на изискванията на законодателството на България и общоприетите стандарти за морал и етика.

2.5. Потребителят е предупреден, че Администрацията на сайта не носи отговорност за посещение и използване на външни ресурси, връзки , които могат да се съдържат в сайта.

2.6. Потребителят се съгласява, че Администрацията на Сайта не носи отговорност и няма пряки или косвени задължения към Потребителя във връзка с евентуални или претърпени загуби или загуби, свързани с каквото и да е съдържание на Сайта, регистрация на авторски права и информация за такава регистрация, стоки или услуги, достъпни на или получени чрез външни сайтове или ресурси или други контакти на Потребителя, които той е въвел, използвайки информацията, публикувана на Сайта, или връзки към външни ресурси.

2.7. Потребителят приема разпоредбата, че всички материали и услуги на Сайта или която и да е част от тях могат да бъдат придружени от реклама. Потребителят се съгласява, че Администрацията на сайта не носи никаква отговорност и не носи никакви задължения във връзка с такава реклама.

3. Други условия

3.1. Всички възможни спорове, произтичащи от или свързани с настоящото споразумение, ще бъдат разрешени в съответствие с действащото законодателство на България.

3.2. Нищо в Споразумението не може да се разбира като установяване между Потребител и Администрация на сайта на отношения на агенция, партньорски отношения, отношения на съвместна дейност, лични трудови правоотношения или други отношения, които не са изрично предвидени в Споразумението.

3.3. Признаването от съда на която и да е разпоредба от споразумението за невалидна или не подлежи на принудително изпълнение не води до невалидност на други разпоредби на споразумението.

3.4. Бездействие от страна на Администрацията на Сайта в случай на нарушение от някой от Потребителите на разпоредбите на Споразумението не лишава Администрацията на Сайта от правото да предприема по-късно подходящи действия в защита на своите интереси и защита на авторските права върху материалите на Сайтът е защитен в съответствие със законодателството.

Потребителят потвърждава, че е запознат с всички клаузи на това споразумение и безусловно ги приема.

Shopping Cart
Scroll to Top